عصاره های خشک

تعداد بازدید:۲۰۴

عصاره های خشک شامل :

سرخارگل

خارخاسک

چای سبز

زنجبیل

پوست انار

بومادران

گزنه

پوست پسته

بادرنجبویه

تلفن تماس: (حبیب زاده   (09149606321