دستاوردها و فعالیت های شاخص

تعداد بازدید:۵۲۱
  • دانش فنی تولید پایه کاتالیست کروی و اکسترود با گستره‌ای از منافذ و سطح ویژه
  • دانش فنی تولید کاتـالیسـت HDS،TGT و RCD
  • دانش فنی تولید سیلیکاژل کروی و پرک، سیلیکای رسوبی و کلوئیدی.
  • دستیابی به دانش فنی ساخت نانو کاتالیستهای صنعت پالایش.
  • دستیابی به دانش فنی ساخت پایه کاتالیست دهیدروژناسیون.
  •  امکان سنجی سرمایه گذاری تولید کاتالیست زیگلرناتا جهت پلیمریزاسیون پروپیلن در مقیاس صنعتی.
  • دستیابی به دانش فنی گوگرد زدایی از برش های نفتی با استفاده از روش اکسیداسیون کاتالیستی. 
  • چندین مقاله ISI و علمی، پژوهشی در زمینه جاذب‌ها و کاتالیست‌ها.
  • ۵  ثبت اختراع در زمینه جاذب‌ها و کاتالیست‌ها
  • دریافت عنوان طرح پژوهشی برتر استان البرز