عصاره های مایع

تعداد بازدید:۲۶۹

عصاره های مایع شامل :

عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه

عصاره هیدروالکلی سرخارگل

عصاره هیدروالکلی بومادران

عصاره هیدروالکلی آویشن باغی

عصاره هیدروالکلی رازیانه

عصاره هیدروالکلی فلفل

عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس

عصاره آبی اکالیپتوس

عصاره آبی پوست انار

عصاره گلیسیرینه سیر

عصاره آبی پوست پسته

                                       

تلفن تماس: (حبیب زاده   09149606321 )