امکانات

تعداد بازدید:۵۹۶

• آزمایشگاه میکروبیولوژی نفت 
• آزمایشگاه بیوتکنولوژی صنعتی 
• آزمایشگاه Bench Scale بیوتکنولوژی صنعتی 
•  واحد استخراج و خالص سازی عصاره های گیاهی 
 نسخه حرفه ای نرم افزارهای مهندسی بیوتکنولوژی