خدمات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۷۶

• آزمون‌های مطابقت با استاندارد بیش از صد فراورده مواد غذایی، کشاورزی، بسته بندی، تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی

• آزمون‌های خوداظهاری محیط زیست و مدیریت پسماند، پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب واحدهای تولیدی و بیمارستان ها

• انجام آزمونهای تعیین ماهیت ترکیبات و حلالهای آلی (به روش GC-MS)

• انجام آزمونهای فیزیکوشیمیایی فرآورده های نفتی و شناسایی و تعیین ماهیت نوع فرآورده به روش GC-MS

• اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات نباتی (...,OCPs, OPPs) در مواد غذایی و محصولات کشاورزی به روش های

 GC-FID, GC-FPD, GC-ECD,GC-MS,HPLC-DAD-FLD

• اندازه گیری ترکیبات و آلاینده های آلی (TPHs,PAHs,PCBs,POPs,OCPs,BTEX) به روش های کروماتوگرافی

• اندازه گیری ترکیبات آلی فرار در بافت های مایع و جامد به روش GC-MS-Headspace Analyzer

• اندازه گیری مایکوتوکسین ها، آفلاتوکسین ها و ... در مواد غذایی و سایر فرآورده ها به روش HPLC-FLD

• اندازه گیری باقیمانده داروها در فرآورده های خام دامی به روش های کروماتوگرافی

• اندازه گیری ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد موثره در میوه و سبزیجات، مکمل های غذایی و ... به روش HPLC

• اندازه گیری آنیون ها به روش اسپکتروفتومتری UV-Visible

• اندازه گیری فلزات سنگین (As,Pb,Cd,Hg,Cr,Mn,Fe,Zn,Co,Ni) به روش جذب اتمی FAAS و GF-AAS

• اندازه گیری آلاینده های آلی و فلزی در نمونه های بیولوژیکی مانند پلاسمای خون، ادرار و بافت های زنده

• شناسایی ترکیبات آلی، معدنی و پلیمری به روش FT-IR مجهز به سل های مایع، جامد و ATR

• آزمون های کلاسیک شامل ضریب شکست، دانسیته، ویسکوزیته، تقطیر جزء به جزء، نقطه انجماد و نقطه اشتعال